عنوان

متن توضیحات

چشم روشنی حقیقت

به نام خداى ابراهیم و اسحاق و یعقوب. این نامه‌اى است از محمد، پیامبر و فرستادۀ خدا به اسقف نجران

1245+

دانش آموزان

33+

مدارس

546+

رشته دانشگاهی

15+

کاربران